Medyaya Dair Temel Bilgiler, Haber ve Unsurları

Ana Sayfa > Makaleler > Medyayı Kavramak > Medya İçindekiler
Tarih:10.11.2016 15:11:43 Görüntülenme:1766     Kopyalanabilir Yap
 

Medyaya Dair Temel Bilgiler
Birbirinden çok farklı özellikler taşıyan ve farklı içeriklere sahip medya ürünleri vardır.
Bu bölümde medya ürünü olan;
Bilgilendirici içerikteki haber,
Kişisel görüş ve düşüncelerin aktarıldığı yorum,
Ürün ve düşüncelerin tanıtıldığı ve pazarlandığı reklam ve ilan,
Kendi başına bir bütünlüğe; eğlence, kültür vb. muhtelif içeriğe ve farklı amaçlara sahip program üzerinde durulmaktadır.

 

Medyaya Dair Temel Bilgiler
Medya haber, eğlence, reklam/ilan gibi üç temel grupta toplanabilecek içeriğini üretir. Medya bu içerikleriyle bilgilendirir, eğlendirir, tanıtım ve pazarlama yapar. İçerikler, üretim ve iletim işlevi sağlayan gazete, dergi, radyo, televizyon, bilgisayar-internet ve taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri gibi medyalar tarafından sunulur. Bir bütün olarak medyanın ürettiği içerik türleri ve temel özellikleri medya okuryazarlığının en önemli parçasıdır. Zira medyanın temel özelliği sürekli olarak içerik üretmesidir.

 

Yaşananın Bilgisi: Haber
Haber, belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmiş olayları, ilgililerin meraklarını giderecek ayrıntıda ve anlaşılır bir dille aktarır. Haberler günlük gazeteler, belirli aralıklarla yayınlanan dergiler, radyolar, televizyonlar, internet siteleri, cep telefonlarına gönderilen mesajlar gibi medya araçları üzerinden muhataplarına ulaştırılır.
Haberle güncel ve ilginç bir olay, olabildiğince yansız ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulmalıdır. Bu sebeple haberde şu unsurlar aranır.
Olay, kişi ya da durumla ilgili haber vermeli
Haberde bilgi olmalı
Bilgi gerçeklere dayanmalı 
Gerçeklerle ilgili veriler/kanıtlar olmalı 
Verilere kişisel yargılar karıştırılmamalı
Kişisel yargıları değil olup biteni aktarmalı
Haberler anlattığı olayın türüne göre isimlendirilebilir: siyaset haberleri, ekonomi haberleri, dış haberler, spor haberleri, sanat haberleri, yaşam haberleri vb.

 

Habere Yakından Bakmak: Haber inceleme
Bazen haberler üzerinden özellikle sebep sonuç ilişkisi dikkate alınarak derinlemesine incelemeler ve analizler yapılır. Yazar kendi birikimi ve yaklaşımı çerçevesinde habere konu olan olayın veya durumun ayrıntılarını ele alır. Sebep sonuç ilişkilerini kurmaya, açıklamaya ve değerlendirmeye çalışır. Buna haber analiz ya da haber inceleme adı verilir. Özellikle gazetelerde çoğunlukla diğer içerikten ayrımını belirtmek için haber analiz ya da haber inceleme gibi başlık ile sunulur.

 

Yorum
Yorum bir medya çalışanının bir haberi kendi düşünceleri, inançları, bilgi birikimi ve tecrübeleri ışığında açıklaması, değerlendirmesi ve anlamlandırılmasıdır. Haberde doğruluk, yorumda dürüst ve ahlaklı olmak esastır.
Bir haberi kendi yaklaşımına ve birikimine göre açıklar ve değerlendirir.
Bir haberden anlam çıkartır.
Bir haberin anlaşılması güç yönlerini açıklayarak kendi yaklaşımıyla aydınlığa kavuşturur.
Değerlendirmeler ve açıklamalar ışığında mevcut durumu, geçmişi ve geleceği yorumlar.

 

Reklam
Reklam bir tanıtım ve pazarlama faaliyetidir. Ürününün reklamını yapmak isteyen kurum bunun için medya kuruluşuna para öder. Reklamda amaç okuyucuları ya da izleyicileri, reklamı yapılan ürün ya da hizmet hakkında bilgilendirmek,  bu ürünün ya da hizmetin kendileri için gerekli olduğuna ikna etmek ve sonuçta bu ürün ya da hizmeti satın almaya yönelmektir. Bu sebeple mesajın en açık ve net şekilde kurgulandığı ve ikna yöntemlerinin en iyi uygulandığı medya ürünü reklamlardır. Reklam diğer yayınlardan mutlaka ayırt edilebilir özellikte olmalıdır. Okuyucu ,dinleyici ve izleyici karşılaştığı şeyin bir reklam mesajı olduğu konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir.

 

İlan
Para karşılığı medyada yer alabilen bir içerik türüdür. Reklamdan farklı ürün ve hizmet pazarlama ya da insanları ikna etme amaçlı değil; duyuru ve bilgilendirme amaçlı olmasıdır. İlan vermek bazen de kanuni zorunluluktur. Örneğin bir ihale ilanı bilgilendiricidir ve aynı zamanda ihalenin ilan edilmesi zorunludur.
Bir belediyenin etkinlik programını ilan etmesi kanuni olarak zorunlu değildir, bu ilan sadece bilgilendiricidir. Özellikle resmi kurumların ihale, sınav, alım satım, vb. konularda belli sayıda ulusal veya yerel gazetede ilan yayınlama zorunlulukları vardır.

 

Program
Programlar haber, belgesel, müzik, eğlence, kültür- sanat vb. alanlarda hazırlanır. Programların sınırlandırılmış bir zamanı, belirlenmiş bir konusu vardır. program denilince çoğunlukla önce televizyon akla gelir. Ancak radyo, İnternet ve benzeri medya türleri için de programlar üretilmektedir.

 

Televizyonda Neler Var?
Televizyonlarda yayımlanan içerik gazete mirasını alıp zenginleştirerek devam etmiştir. Bu sebepledir ki haberler ya da haber analiz ve yorumlar televizyonda da vardır. Ancak bunlar basılı olanın getirdiği durgunluktan uzaktır ve genel olarak daha günceldir. Ayrıca televizyonlarla beraber dizi film, belgesel ve benzeri farklı içerik türleri de üretilmeye başlanmıştır.

 

Dizi film: Diziler eğlence programlarıdır. Genel olarak şu özelliklere sahiptir:
Bir film türüdür.
Televizyon için çekilir.
Birden fazla bölümden oluşur.
Genel bir konu bütünlüğü içinde hazırlanır.
Her bölümünde farklı olaylar işlenir.
Haftada bir gibi belirli aralıkla yayımlanır.
Sürekli aynı oyuncular yer alır.

 

Belgesel:  Bilgilendirici bir televizyon program türüdür. Her konuda olabilir. Haber programı değildir. Bilgi, belge eksenli araştırmalara dayanılarak hazırlanır. Özellikle siyaset, toplum, ekonomi, din, düşünce, sanat, çevre, doğa gibi konularla ilgili hazırlanan belgeseller, hazırlayanın kişisel görüşlerini de içerir. Medyanın bilgilendirici içeriği olmakla birlikte düşünce yorum kategorisinde değerlendirebilir.
 

Gazetedeki Her Şey Haber midir?
Gazetelerde yayınlanan içerik sadece haberlerden oluşmaz. Haberin yanı sıra bilmece, bulmaca, karikatür gibi eğlence unsurları ile reklam ve ilan gazetelerde görülebilen içeriklerdir. Ancak gazete denince birçok kişinin aklına haberler dışında köşe yazıları, araştırma dizileri ve röportajlar gelir.
Köşe yazısı: Güncel olay ve gelişmelerin yorumlandığı, değerlendirildiği yazılardır.  Genellikle belli bir yazar tarafından kaleme alınan yazılar, gazetenin belli bir sayfasında sabit bir yerde; günlük, haftalık ve benzeri bir periyotla yayımlanır.

 

Araştırma dizisi: Haber kategorisinde değerlendirebilecek bir bilgilendirici içeriktir. Belli bir konuda derinlemesine yapılan incelemelerin, araştırmaların haber tarzında günlere yayılarak yayımlanmasıdır. Yorum ve analizler içerir.
 

Röportaj: Gazetecilerin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırladıkları yazı türüdür. Bilgi-belge ağırlıklı olmasına rağmen kişisel görüş ve değerlendirmeleri de içerebilir. Tek seferde ya da dizi yazı şeklinde yayımlanabilir.
 

Haber ve unsurları
Medya tarafından sunulan haberler, bilgi ve algılarımızın en önemli kaynaklarındandır.
Bu bölümde haber ve haber değeri kavramları ele alınarak;
Güvenilir bir haber metninde yer alması gereken unsurlar,
Haberin üretim sürecine etki eden faktörler ve 
Haber sonrasında gerçekleşen etkileşim üzerinde durulmaktadır.
Haber ve Unsurları

 

Haberin var Mı Haberden?
Haber, gerçeklere ve verilere dayalı bir bilgilendirmedir. Medya olaylara dair verileri kurgulayarak bir bütünlük içinde sunar. Haber, medyadan edindiğimiz bilgilerimizin ve algılarımızın en önemli kaynaklarındandır. Medyanın günlük, saatlik ve hatta anlık haber akışı insanların sürekli ihtiyaç duyduğu bir kaynak haline gelmiş durumdadır.

 

“Olay” ı “Haber “ Yapan Ne?
Medya yakın ve uzak çevremizde olup bitenlerden bir kısmını haberleştirir, bir kısmını ise uygun ya da gerekli görmediğinden haberleştirmez. Medya çalışanlarının bir olayın haber niteliği taşıyıp taşımadığını değerlendirirken başvurdukları ölçütler haber değeri başlığı altında toplanır:

 

İlginçlik: Haberi yapılacak olayın alışılmışın dışında, ani, farklı, şaşırtıcı, ilgi çekici, beklenmedik vb. olması
 

Anlamlılık: Konunun muhabir, haber merkezi kadrosu ve medya kuruluşunun yöneticileri ile hedef kitle açısından anlamlı bulunması.
 

Önemlilik: Bir olayın, toplumsal, siyasal, ekonomik ya da kültürel yaşamı doğrudan etkilemesi, bu alanlarda herhangi bir gelişmeye veya değişime yol açması, sonuçlarının ya da etkisinin geniş olması.
 

Uygunluk: Hedef kitlenin beklentilerine veya taleplerine uygun olması.
 

Yenilik: Haberi yapılacak konunun güncel, yeni ve taze olması.
Kamu yararı: haberin, okuyucunun, haberi yapan muhabir ile medya kuruluşlarının marazi merak duygularını tatmine yönelik değil de üstün ahlaki ve hukuki değerlerin korunmasına yönelik olması; toplumsal bir yararının bulunması.

 

Bir medya organının haber değeri taşıdığına inanıp haber yaptığı bir olayı bir başkası haber yapmayabilir. Çünkü haber değeri kriterlerini yorumlamada kurumsal yayın politikaları, medya çalışanlarının kişisel görüş ve kabulleri etki olur.
 

Ekleyen: Coop Cool
       
 
Okumuş olduğunuz yazının tüm sorumluluğu ekleyene aittir. Yazının telif hakkı yada uygunsuz içerik içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. 

 
 
CoopCool'un Yazılarına Yorum Bırak ツ
◕ Bu Makaleye Henüz Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Olmak İstermisinツ
   

En Yeniler

Sitemizde Şimdilik 1445 Yazı Bulunmaktadır.


Esaret Gölgeler
YKS Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak ?
SEO Nedir? Nasıl Yapılır?
Şiir
Hayat Eve Sığar
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf Tarih dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf matematik dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019 /2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf kimya dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları

Kategorilerimiz
özlü söz ekliyorum tamam çok özlü oldu:)))

İlginizi Çekebilecekler

Reklamın Amaç ve Stratejileri,Reklam Niçin Yapılır? Reklamın Özellikleri Nelerdir?
Medyaya Dair Temel Bilgiler, Haber ve Unsurları
Parantez in Başlığı "Düzceli Gençlerden Büyük Başarı"
Bir Haber Hangi Süreçlerden Geçerek Hazırlanır?
Medya İçeriği Nelerden Oluşur?
Medya Okuryazarı Olmak Neden Önemlidir?
Bilinçli Medya Kullanımı 2 Bilgi İçin Gazete, Dergi Ve İnternet
Medyada Yaşanan Etik Sorunlar
MEDYA VE TOPLUM
TımeTurk CoopCool ile ilgili Haberi